page header
Warsztaty hałasowe

WARSZTATY HAŁASOWE
18-19.09.2019

OCHRONA PRZED HAŁASEM W PRZEPISACH – STAN AKTUALNY I KIERUNKI ZMIAN
Noise control/management - current status and future direction

W zakresie szeroko pojętej ochrony przed hałasem w praktyce często spotykamy się z niejednoznacznymi, czy niewystarczającymi zapisami przepisów prawa lub brakiem uregulowań. W obowiązujących obecnie regulacjach, mających zastosowanie np. przy: wyznaczeniu zasięgów oddziaływań inwestycji (raport oddziaływania na środowisko, przegląd ekologiczny, analiza porealizacyjna), mapach akustycznych, wyznaczaniu obszarów ograniczonego użytkowania, prowadzeniu monitoringów hałasu w środowisku, projektowaniu zabezpieczeń przed hałasem jest wiele zagadnień, które pozwalają na dużą swobodę interpretacyjną.

Celem tych warsztatów jest identyfikacja takich zapisów i wymagań w odniesieniu do możliwie szerokiego zakresu zagadnień, związanych zarówno z bieżącą oceną i kontrolą stanu środowiska, jak i zarządzaniem strategicznym, w tym zapewnienie spójności tych dwóch ujęć.

Podczas tych warsztatów chcielibyśmy nie tylko zidentyfikować te zagadnienia, ale przede wszystkim przedyskutować propozycje zmian, podejmując próbę wskazania rozwiązania. Wyniki mogłyby być wykorzystane do aktualizacji przepisów oraz w bliższej perspektywie - do opracowania przewodnika dobrych praktyk.

Propozycje zmian chcielibyśmy przedyskutować w ramach czterech paneli dyskusyjnych, których moderatorami będą, dr hab. Roman Gołębiewski, dr Tomasz Kaczmarek, dr Piotr Kokowski i dr Piotr Pękala. Będą to odpowiednio:

  • Zalecane metody prognozowania hałasu w środowisku + katalog rozwiązań przeciwhałasowych.
  • Metody pomiarowe.
  • Wytyczne i dobre praktyki w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.
  • Akustyka budowlana.

Dodatkowo prof. dr hab. Rufin Makarewicz omówi projekt „Cnossos” prof. dr hab. Anna Preis przedstawi najnowsze zalecenia WHO w zakresie oddziaływania hałasu na zdrowie człowieka. O wszystkich tych problemach dyskutować będziemy w obecności przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomira Mazurka.

Warsztaty są organizowane przy współudziale przedstawicieli organów administracji centralnej, pracowników organów ochrony środowiska oraz firm zajmujących się w praktyce realizowaniem ww. zagadnień.

Adresatami tych warsztatów są zarówno jednostki wykonujące badania i analizy akustyczne, zarządzający kluczowymi źródłami hałasu (np. PKP, GDDKiA, Porty Lotnicze, lokalne zarządy dróg, zarządzający sieciami tramwajowymi, przedstawiciele przemysłu), jak i przedstawiciele organów ochrony środowiska (GDOŚ, GIOŚ, WIOŚ, RDOŚ) i administracji samorządowej (wydziały ochrony środowiska urzędów).


W imieniu organizatorów warsztatów hałasowych
dr Tomasz Kaczmarek i prof. dr hab. Anna Preis
Instytut Akustyki, Wydział Fizyki, UAM

Zapraszamy również do pobrania ulotki.

W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się na adres: conference@osa2019.pl.ORGANIZATORZY: SPONSORZY: